Blasi, I., V. Shukhov, and A. Bronovitskaya. “Factory Kitchen, Samara, 1931, by Ekaterina Maksimova”. Docomomo Journal, no. 46, July 2012, p. 86, doi:10.52200/46.A.QUCL4MZ5.