[1]
I. Blasi, V. Shukhov, and A. Bronovitskaya, “Factory Kitchen, Samara, 1931, by Ekaterina Maksimova”, docomomo, no. 46, p. 86, Jul. 2012.