Blasi, I., Shukhov, V. and Bronovitskaya, A. (2012) “Factory Kitchen, Samara, 1931, by Ekaterina Maksimova”, Docomomo Journal, (46), p. 86. doi: 10.52200/46.A.QUCL4MZ5.