Blasi, I., Shukhov, V., & Bronovitskaya, A. (2012). Factory Kitchen, Samara, 1931, by Ekaterina Maksimova. Docomomo Journal, (46), 86. https://doi.org/10.52200/46.A.QUCL4MZ5