(1)
Melikova, N. Shukhov Tower, Moscow, 1922, by Vladimir Shukhov. docomomo 2014, 88-89.