(1)
Blasi, I.; Shukhov, V.; Bronovitskaya, A. Factory Kitchen, Samara, 1931, by Ekaterina Maksimova. docomomo 2012, 86.